Dernek Tüzüğü

GELEVERA DERESİ ÇEVRE KORUMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE LOGOSU : Gelevera Deresi Çevre Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’dir. Kısa adı GELÇEVDER’ dir. Dernek logosu Gelevera vadisinde bulunan 7 köyü temsil eden 7 çam ağacının bulunduğu içerisinden dağların arasından geçen dereyi betimleyen, üzerinde GELÇEVDER yazılı logo’dur.
MADDE 2 : DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul
MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI : Gelevera Deresi, Çevre köyleri ve bağlı bulunduğu yaylalarda; Çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması için çalışmalar yapılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, çevreye ve yaşama zararlı olan her türlü davranış standart dışı tutum ve eylemlerle mücadelede bulunmak. Gelecek nesillere daha güzel bir memleket bırakmanın gayretini göstermek.
MADDE 4 : ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANI : Dernek faaliyet alanları için aşağıdaki maddeleri esas alır.
I. Çevre ve imar ile ilgili; imar, çevre ,belediye ve turizm alt yapı konularında toplantılara katılmak, hazırlanmış projelerin sunum ve tanıtımını yapmak,
II. Bölgedeki kalkınma ajansı ve devlet kurumları ile iletişime geçerek bölgenin mimari yapısının korunması ve geliştirilmesi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak.
III. Gelevera vadisi ve çevresindeki okullarda, bölgede bulunan üniversiteler ve eğitim kurumları ile birlikte çevre ve imar ile ilgili seminerler paneller gerçekleştirilerek öğrencilere, genç kuşaklara ve bölge halkına çevre bilincini aşılamak, toprak ve çevre verimliliği hakkında bilinçlendirmek.
IV. Çevre ve turizm sorunlarını düzenli ve bilimsel düzeyde sürekli olarak çevrede yaşayan insanların gündeminde bulundurmak ve bu konularda duyarlı ve tutarlı kamuoyu oluşturmak.
V. Koyları ve kıyılarının doğal güzelliklerinin bozulmaması ve yerleşim yerleri ile çevredeki yeşil alanların korunması ve çoğalması için her türlü bilimsel çalışmalarla destekli faaliyetler yapmak, doğal güzelliklerinin devamlılığını sağlamak,
VI. Çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve yöresel mimarinin korunması için çalışmalar yapmak, halkı bilinçlendirmek ve yeni yapılanmalarda da teşvik etmek.
VII. Yerleşim yerleri için öneri niteliğinde şehir, köy, mahalle planları yaptırmak.
VIII. Ormanların verimliliğini artırmak, zararlı kimyasalların zararlarını tespit etmek, halkı bilinçlendirmek, bahçe ve ürünlerde kullanılmasını önlemeye çalışmak.
IX. Yöremizin folklorik değerlerini, gelenek ve göreneklerini tespit ve teşvik edecek çalışmalar yapmak.
X. Yok olma tehdidi altında bulunan bitki ve endemik bitki türlerinin(sümbül, kazan kulpu, gaşgal çiçeği) yaşatılmasını sağlamak amacıyla ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışmalar yapmak, botanik bahçesi kurma yönünde çalışmalar yapmak. Ormanları koruyucu tedbirlerin sağlanması için Orman il Müdürlüğü ile müşterek çalışmak.
XI. Kültür ve sanat ortamının oluşmasını sağlamak için sanat etkinlikleri yapmak, şenlikler ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
XII. Dernek çalışmalarını yaygınlaştırmak için ülke genelinde uygun yerlerde danışma büroları açmak, doğayla uyumlu turizm gelişmesi doğrultusunda eğitim çalışmaları yapmak,
XIII. Gelevera vadisi ve yayla yolları ve köy yollarının düzenlenmesi, geliştirilmesi, trafik işaretlerinin ve yol güvenliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapmak, ilgili kurumları bilgilendirmek.
XIV. Çevre temizliğinde kullanılacak araçları sağlamak, Gerekli görülen yerlere mezbaha açmak, Kara taşıtları edinmek, bunların işletmesini yürütmek, çevre temizliği için gerekli materyali sağlamak, temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu konuda duyarlı kamuoyu oluşturmak. Yeşil alanları, mevcut ormanları, doğal bitki örtüsünü korumak, olası yangın tehlikeleri için gönüllü çevre dostu ekipler oluşturmak, yangın söndürmekte kullanılacak gerekli malzeme ve araçları temin etmeye çalışmak.
XV. Dernek üyelerinin ve misafirlerinin yararlanabileceği lokal açmak ve işletmesini sağlamak. Sosyal ve kültürel tesisler kurmak. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak taşınır taşınmaz mal inşa etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve taşınmazlar üzerinde her türlü hakka sahip olmak, okullar, camiler, köprüler, çeşmeler yaptırmak.

XVI. Dernek üyelerini bilgilendirmek ve derneğe kazanç sağlamak amacıyla web sayfası, sosyal medya hesapları, dergi, gazete, broşür, afiş bastırmak ve bunların dağıtımını ve yayımlanmasını sağlamak.
XVII. Resim, kompozisyon, şiir, tiyatro, konser, balo, spor aktiviteleri, yemekli toplantılar, geziler ve eğlence etkinlikleri , yarışmalar düzenlemek, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye çalışmaları gerçekleştirmek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak. Başarılı olanlara dernek şilt ve teşekkür belgelerini vermek.
XVIII. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin için iktisadi, ticari ve sanayii işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak,
XIX. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış almak veya vermek; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.
XX. Dernek üyelerinin mutlu ve kederli günlerinde birlik ve beraberlik içinde olup acılarına ve mutluluklarında yanlarında ve destek olmak.
XXI. Yoksul ailelerin cenaze defin işlerini bizzat yürütmek. Maddi ve manevi destek de bulunmak.
XXII. Evlenme çağı gelip yoksulluktan evlenemeyen gençlerin evlenip yuva kurmalarına maddi ve manevi destek vererek yardımcı olmak.
XXIII. Amacın bir kısmının veya tamamının gerçekleşmesi için Hükümet, Belediye, Özel İdare siyasi partiler, iş ve işveren kuruluşları, aynı amaçla çalışan vakıf ve derneklerle iş birliği yapmak.
DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir. Bu konuda amaç ve çalışmaları yaparak faaliyetlerini geliştirir.
MESLEKİ KOMİTELER: Dernek üyeleri arasında mesleki dayanışmalarını geliştirmek ve ikili ticaretlerini artırmak amacıyla komisyon kurulacak ve ticaretlerinin artmasına katkıda bulunulacak, ortak girişimler oluşturma ve geliştirmeleri teşvik edilecek. Bu amaçla mesleki komiteler ve aşağıdaki tür komiteler kurar.
DANIŞMA KOMİTESİ: Onursal üyelik oluşturarak, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan veya katkısı olacağına inanılan kişiler, Genel Kurulun veya Yönetim Kurulunun onayı ile Onur üyesi yapılır. Onur üyelerinden Danışma Kurulu oluşturulur. Bunlar Derneğin Organlarına seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, seçimlerde Oy kullanamazlar. Organlara seçilmeleri halinde Onursal üyelik hakkını kaybederler.
KADINLAR KOLUNUN OLUŞTURULMASI: Derneğimizin yararlı çalışmalarını daha aktif hale getirmek ve katılımları artırmak, üyeleri arası örgütlenmeyi sağlayıp, Derneğimiz adına Giresun ve Geleveramız için daha faydalı işler yapmak, yöremizin kadınları arasındaki ilişki ve kültür bağını artırmak, yardımlaşmalarınız sağlamak ve Yönetimin işlerini de hafifletmek amacıyla Seçme ve Seçilme Hakkına sahip kadınlarımız bir araya gelerek, Yönetimin de tasvibi ile “Kadınlar Kolunun Oluşumu” sağlanacaktır.
GENÇLİK KOLLARININ OLUŞTURULMASI: Gençlerimizi bir araya getirmek ve Sportif aktiviteleri daha da artırmak, öğrenci olan gençlerimiz için danışmanlık hizmeti alabileceği eğitim kolu oluşturmak, tüm gençleri Kahve köşelerinden kurtarmak ve kötü alışkanlıklardan korumak, daha da organize olmalarını- kendilerine Güven sağlamak amacı ile Yaşları 30’unu geçmemiş kişilerimiz için “ Gençlik Kollarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi” Yönetim Kurulunun gayretleriyle sağlanacaktır.

MADDE 5 : ÜYELİK TÜRLERİ :
a. Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir.
b. Onursal Üye: Derneğimizin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul Kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 6 : DERNEĞE ÜYE OLMA :
a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Gelevera vadisi köylerinden olup Yaşadığı şehir dikkate alınmaksızın üyelik dilekçesini vermeleri durumunda 30 gün içinde üyelikleri kabul edilir üye defterine kaydı yapılır veya yönetim kurulu kararı ile reddedilir.
b. Derneğe üye olmak isteyenlerin, derneğin tüzüğünü benimsediklerini ve aidat vermeyi kabullendiklerini taahhüt ederler.
MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKMA :
a. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
b. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulunca ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
MADDE 9: DERNEK ORGANLARI : Dernek Organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin kurulu
e. Danışma kurulu (düzenlenecek)
MADDE 10 : GENEL KURUL TOPLANTILARI : Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
1-Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. (kararlaştırılacak )
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 11 : ÇAĞRI USULÜ : Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek yada derneğin web ve facebook sayfalarından ilan etmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
MADDE 12 : TOPLANTI YERİ : Dernek genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu Gelevera vadisinde yönetim kurulunun yada en az 4 yönetim kurulu üyesinin belirleyeceği yerde yapılır.
MADDE 13 : TOPLANTI YETER SAYISI : Derneğin en yetkili organı olan genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu iki toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu üye sayısının altına düşülmüş ise katılanlar derneğin fesih ve tasfiye edilmesine karar verebilirler.
MADDE 14 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ : Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 3 başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
MADDE 15 : OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar a. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
MADDE 16 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
b. Dernek organlarının seçilmesi
c. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
d. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
e. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
f. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
g. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
h. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
i. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
j. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k. Derneğin vakıf kurması
l. Derneğin fesih edilmesi,
m. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
n. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
o. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir,
p. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
MADDE 17 : YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ : Yönetim Kurulu teşkili:
a. Yönetim kurulu 15 asil ve 15 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonra ki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ve gerekli üyelikleri belirler. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

b. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

MADDE 18: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ : Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
MADDE 19: DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu; Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 20 : DİSİPLİN KURULU ; Genel Kurul tarafından açık oyla iki asil bir yedek bir üye olarak seçilir.Kurul Dernek üyeleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek ve gerektiğinde bir üyenin dernekten çıkarılması yönünde Yönetim kurulunun talebi üzerine yönlendirici ve öğütleyici (istişari) oyunu bildirmek üzere çalışır.Kararlarını Yönetim Kuruluna bildirir.
MADDE 21 : DANIŞMA KURULLARI : Dermek amaç ve hizmet konularında; Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda yardımcı olmak, dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak bilim, teknoloji, hukuk, Mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere danışma kurulları oluşturulabilir.Danışma Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
MADDE 22 : ÇALIŞMA KURULLARI ; Dernek çalışma konularında araştırma, inceleme, bilimsel çalışma, eğitsel ve kültürel çalışma yapma ve önerilerde bulunma idari işleri hızlandırmak ve yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere gerektiğinde yönetim kurulunca çalışma kurulları kurulabilir. Bu alt kurulların, birimlerin ve grupların kapatılmasına, dağıtılmasına yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul karar verir.
MADDE 23. AYLIK AİDAT MİKTARLARI : Dernek üyelerinin aylık aidat miktarı 1.00 TL. olup, yıllık 12.00 TL.-dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.Aidatlar aylık olarak ödenebileceği gibi yıllık olarak da ödenir.Ancak yıl sonunda yapılacak ödemeler Ocak ayı sununa Kadar yapılması zorunludur.
MADDE 24 : DERNEĞİN GELİRLERİ :
a. Üye aidatları,
b. Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,Her türlü bağış ve yardımlar,
d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e. Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,
f. Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.
MADDE 25 : DEFTER VE KAYITLAR : a. Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur. Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
b. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. c. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. I. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. II. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
(I) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
d. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE veya NOTERE tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
e. Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.
f. Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri* Gelir ve gider belgeleri; I. Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. II. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. III. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
g. Alındı Belgeleri ; Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
h. Yetki Belgesi ; Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
i. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
j. Beyanname Verilmesi ;Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
k. Derneğin Borçlanma Usulleri ; Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 26 : BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ; Mülki amirliğe yapılacak bildirimler ; a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine; 1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Taşınmazların Bildirilmesi : Derneğimizce edinilen edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
b. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi :Derneğimiz mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilir.
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim : Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
d. Değişikliklerin Bildirilmesi : Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 27. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlenebilir.

MADDE 30 : LOKAL AÇILMASI :Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izni ile lokal açar.Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir.Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği on beş gün içerisinde mülki amirine bildirilir. Sorumlu müdür yönetim kurulu kararıyla ücretli veya onursal olarak görevlendirilir. Sorumlu müdürün dernek üyesi olması şart değildir. Lokal Yönergesi : Lokal yönetim kurulunca Dernekler Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yönergeye göre işletilir.Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.
(1) Lokalin çalışma şartları,
(2) Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
(3) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
(4) Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
(5) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri, Lokalden Yararlanma : Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir.
MADDE 28 : DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ : Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler, genel kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde mülki amire bildirilir.
MADDE 29. PLATFORM OLUŞTURULMASI : Dernek yönetim kurulu; amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir.Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, konusu, çalışma yöntemi, yönetim şekli (yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün seçimi) belirtilir.
MADDE 30. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur.Toplantıya katılan üyelerin karar sayısının üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır. Tüzükte yapılan değişiklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak genel kurulu izleyen otuz gün içerisinde mülki amirine verilir.
MADDE 31 : DERNEĞİN FESHİ : Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 32 : TASFİYE İŞLEMLERİ : Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gelevera deresi çevre koruma ve yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
MADDE 33- HÜKÜM EKSİKLİĞİ :Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

ADI VE SOYADI
1. Emrullah YIGIN             Kurucu Başkan
2. Recep TOP                    Kurucu Bşk Vekili
3. Selami ÖKSÜZ              Kurucu Bşk Yrd.
4. Şaban KAYA                  Dernek Sekreteri
5. Enver DURDU               Muhasip
6. Osman KARAKOÇ        Üye
7. Yılmaz MEŞE                 Üye
8. Harun KORKUDAN      Üye
9. Şenol KAYA                    Üye
10. Kemal AKDOĞAN      Üye